Statuut:

Jeugdbrandweer – statuten

 

Goedgekeurd in de vergadering van 19 juni 1993, gewijzigd op 29 april 2006 en gewijzigd op ……..

 

Art. 1 Naam en vestiging.

 

In de schoot van de Brandweervereniging Vlaanderen, kortweg BVV genaamd, wordt een afdeling “Jeugdbrandweer” opgericht, die de naam “BVV afdeling Jeugd” zal dragen. De zetel van de afdeling Jeugd is gevestigd op dezelfde plaats als deze van de BVV.

 

De vereniging "BVV afdeling Jeugd" gebruikt als rechtstreeks correspondentieadres het adres van het brandweerkorps waarvan de voorzitter, die door de algemene vergadering aangesteld is, deel uit maakt.

 

Als facturatie adres voor de vereniging wordt het adres gebruikt van het brandweerkorps die in hun rangen de door de algemene vergadering aangeduide penningmeester heeft.

 

Art. 2 Doel van de afdeling.

 

 

Het doel van de afdeling is:

- De vorming van Jeugdbrandweerkorpsen te stimuleren. Praktische ondersteuning bieden aan brandweerkorpsen die een jeugdbrandweerkorps willen oprichten. Hierbij zal de vereniging zoveel mogelijk aansturen naar eenheid onder de verschillende jeugdbrandweerkorpsen. Daartoe bestaat er in de schoot van de "BVV afdeling jeugd" een modelreglement die als leidraad ter beschikking wordt gesteld van hun leden.

- Nauwe samenwerking te bevorderen tussen al de jeugdbrandweerkorpsen van het Vlaamse landsgedeelte, alsook met de andere jeugdbrandweerkorpsen, nationaal en internationaal.

- Zich ter beschikking te stellen van de jeugd tot het verstrekken van inlichtingen en informatie in het kader van de jeugdbrandweer.

- Zich te wijden aan de opleiding inzake jeugdbrandweer, die het verkrijgen van het brevet van brandweerman en van ambulancier-hulpverlener moet vergemakkelijken en die een voorbereiding moet zijn op het wervingsexamen om brandweerman te worden

- Zich ter beschikking te stellen van de BVV en andere organisaties tot het helpen verwezenlijken van een degelijke organisatie van de jeugdbrandweerkorpsen.

- Daartoe kan de afdeling gebruik maken van alle publiciteitsmogelijkheden en informatiekanalen van de BVV.

 

Art. 3 Duur.

 

De afdeling is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Art. 4 Leden.

 

De afdeling bestaat uit drie soorten leden:

- Bestuursleden: zij vormen het dagelijks bestuur en hebben stemrecht.

- Leden: Ieder lid van een door de "BVV afdeling Jeugd" erkend jeugdbrandweerkorps waarvoor de jaarlijkse ledenbijdrage betaald is maakt deel uit van de vereniging. De leden van de leiding die gekend zijn binnen de " BVV afdeling Jeugd" van deze korpsen worden van ambtswege en zonder betaling van lidgeld lid van de vereniging.

- Ereleden: Een erelid kan enkel door het dagelijks bestuur worden benoemd. Deze heeft geen stemrecht. Ereleden zijn personen die, door hun functie of door hun verwezenlijkingen, de vereniging grote diensten bewezen hebben.

 

Art. 5 Samenstelling algemene vergadering.

 

 

De vereniging wordt bestuurd door de algemene vergadering die samengesteld wordt uit de afgevaardigden van de door de "BVV afdeling jeugd" erkende jeugdbrandweerkorpsen. Ieder erkend Jeugdbrandweerkorps heeft binnen de algemene vergadering recht op één stemgerechtigde afgevaardigde. Andere verantwoordelijken uit de Jeugdbrandweerkorpsen kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering maar hebben enkel een adviserende rol.

 

Art. 6 Het dagelijks bestuur.

 

De afdeling wordt beheerd door een dagelijks bestuur die bij stemming aangeduid wordt door de algemene vergadering, bestaande uit:

- Eén voorzitter met de graad van officier of bij ontstentenis een lagere graad.

- Eén ondervoorzitter, met minimum de graad van onder-officier of bij ontstentenis een lagere graad.

- Eén secretaris,

- Eén penningmeester,

- Eén wedstrijdleiderjeugd,

 

De leden van de BVV afdeling Jeugd kiezen en zetten af onder hun leden; de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de wedstrijdleiderjeugd. Het dagelijks bestuur moet samengesteld worden uit leden van verschillende jeugdbrandweerkorpsen. Bij ontstentenis kan hiervan afgeweken worden na goedkeuring van de algemene vergadering.

 

Een lid van de raad van beheer van BVV mag de vergaderingen van het dagelijks bestuur bijwonen met adviserende stem.

 

Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter.

 

De voorzitter kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan de ondervoorzitter of aan een ander lid van het dagelijks bestuur. Bij tijdelijke verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap van het dagelijks bestuur of van de Algemene Vergadering waargenomen door de bestuurder met de meeste anciënniteit in het dagelijks bestuur en in geval van gelijke anciënniteit, door de oudste.

 

Het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur duurt vier jaar. Het dagelijks bestuur wordt om het jaar voor één-vierde herkiesbaar gesteld. De uittredende leden zijn herkiesbaar. Hun mandaat eindigt bovendien ook door overlijden, ontslag, afzetting en door het verlies van het lidmaatschap.

 

De lijst van de te herkiezen leden van het dagelijks bestuur dient minstens twee maanden voor de herverkiezing te worden bekend gemaakt aan de leden. Kandidaturen voor het dagelijks bestuur moeten schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling, uiterlijk één maand voor de herverkiezing.

 

Het dagelijks bestuur leidt de zaken van de afdeling en is bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten. Het dagelijks bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de leden van het dagelijks bestuur.

 

De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in binnen- en buitenland, in opdracht van het dagelijks bestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter duidt het dagelijks bestuur één plaatsvervanger aan.

Hij onderhoudt het contact tussen de afdeling Jeugd en de BVV.

De voorzitter waakt over de toepassing van de statuten en reglementen evenals over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. Hij houdt toezicht over de Vergadering. Hij neemt alle maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van het dagelijks bestuur. Hij ondertekent, samen met de secretaris, alle akten, besluiten of beraadslagingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheden en met derden.

 

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Hij kan, in opdracht van de voorzitter, bepaalde taken eigen aan het bestuur waarnemen.

 

De secretaris houdt de dossiers, doet de briefwisseling en maakt de verslagen op van de vergaderingen. Het verslag moet de leden bereiken ten laatste twee weken na de vergadering.

Hij houdt het ledenbestand bij.

Hij runt het secretariaat, inschrijvingen en resultaten, tijdens de Nationale jeugdbrandweerwedstrijden.

De secretaris is belast met alle geschriften van de vereniging.

 

De secretaris neemt ook het secretariaat van de Algemene Vergadering waar. Hij bewaart de archieven van het dagelijks bestuur en houdt de lijst bij van de leden van de vereniging. Die lijst vermeldt, in alfabetische volgorde, de namen, voornamen en domicilies van de leden van de vereniging.

 

De penningmeester doet de boekhouding.

De penningmeester is de bewaarder van de roerende goederen van de vereniging waarvan hij de inventaris opmaakt en bewaart. Hij is verantwoordelijk voor de kasreserves van de vereniging en voor de waardestukken die hem worden toevertrouwd. Hij voert alle betalingen en transfers van fondsen uit op basis van opdrachten die ondertekend zijn door hem zelf en de voorzitter of de hiertoe gemachtigde personen. Hij ontvangt alle aan de vereniging verschuldigde of door haar in te vorderen sommen, en geeft de kwitanties af.

Hij vraagt de ledenbijdrage op.

 

De wedstrijdleiderjeugd is verantwoordelijk voor de organisatie van de Nationale Jeugdbrandweerwedstrijden en de contacten inzake internationale Jeugdbrandweerwedstrijden.

 

De raad van bestuur bezorgt jaarlijks aan BVV een omstandig kasverslag en activiteitenverslag.

Art. 7 Vergaderingen.

 

Het dagelijks bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar, of telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist, op bijéénroeping van de voorzitter of door zijn vertegenwoordiger.

 

Het dagelijks bestuur wordt ook door de voorzitter of door zijn vertegenwoordiger bijeengeroepen wanneer hem dat schriftelijk gevraagd wordt door ten minste een derde van de bestuurders, met de precieze vermelding van de punten die op de agenda geplaatst moeten worden. De vergadering moet plaatsvinden binnen de vijftien werkdagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag.

 

De voorzitter mag buitengewone vergaderingen beleggen.

 

Het dagelijks bestuur dient eveneens te vergaderen wanneer één derde van zijn leden hiertoe de vraag richt tot de voorzitter, op voorwaarde dat die leden een bepaald punt of punten aanduiden die dringend op de dagorde dienen worden gebracht.

 

Art. 8 Bijéénroeping van de Algemene Vergadering.

 

Deze wordt bijééngeroepen door het dagelijks bestuur minstens éénmaal per jaar. Een buitengewone Algemene Vergadering dient ook te worden gehouden wanneer één vijfde van de leden er naar verzoeken.

 

De bijeenroeping gebeurt schriftelijk aan ieder lid, minstens twee weken voor de Algemene Vergadering.. De brief vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsook de agendapunten.

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris en deze worden opgenomen in een bijzonder register. Alle leden alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht op inzage van de notulen.

 

De algemene vergadering beraadslaagt met name over:

 

- de wijziging van de statuten;

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

- de jaarlijkse aanneming van de budgetten, rekeningen en inventaris;

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

- de toetreding en uittreding van een lid;

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen der rekeningen,

- alle gevallen waarin dit door de statuten vereist is.

 

De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgemaakt door het dagelijks bestuur.

 

Elk punt dat schriftelijk wordt voorgesteld door minstens een vijfde van de werkende leden dat gestaafd wordt door de laatst bijgewerkte ledenlijst, moet op de agenda geplaatst worden. Er kan geldig gestemd worden voor punten die niet voorzien zijn op de agenda wanneer twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden dit wensen. Er kan geen beraadslaging zijn over een wijziging van de statuten die niet voorzien is op de agenda.

 

Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, in zijn afwezigheid, door een persoon aangewezen door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De secretaris wordt bij gewone meerderheid aangewezen door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Behoudens wanneer de onderhavige statuten of de wet er anders over beschikken, beslist de Algemene Vergadering bij de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Alle werkende leden hebben een stem op de Algemene Vergadering.

 

Voor de uitsluiting van een lid of de intrekking van het mandaat van een bestuurder, op voordracht van een meerderheid van het dagelijks bestuur zijn twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist.

Art. 9 Begroting en rekeningen.

 

De schatbewaarder maakt, onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, jaarlijks de stand op van de ontvangsten en uitgaven,. Al die punten worden, na nazicht door twee commissarissen, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Bij de algemene vergadering worden de commissarissen voor de volgende controle aangeduid. Bij afwezigheid op die controle dienen zij zelf voor een vervanger te zorgen.

 

De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit:

- Een jaarlijkse bijdrage van de BVV.

- Baten uit activiteiten van de BVV afdeling Jeugd.

- Lidgelden van de leden

- Alle andere inkomsten.

 

De grootte van het lidgeld wordt elk jar bepaald door het dagelijks bestuur en bevestigd door de algemene vergadering.

 

Art. 10 Selectie, nationale en internationale jeugdbrandweerwedstrijden.

 

De afdeling doet voorstellen aan de BVV voor het houden van één Nationale Jeugdbrandweerwedstrijd per kalenderjaar en zonodig daaraan voorafgaande selectiewedstrijden. De Jeugdbrandweerwedstrijden worden uitgeschreven door een daartoe bevoegde commissie, onder voorzitterschap van de wedstrijdleiderjeugd.

 

Ook kan deelgenomen worden aan Internationale wedstrijden en /of jeugdkampen. Wanneer meer jeugdbrandweerkorpsen dan toegelaten zich kandidaat stellen voor internationale wedstrijden en/of jeugdkampen zal het dagelijks bestuur rekening houden met de rangschikking van de laatste Nationale Jeugdbrandweerwedstrijd om de deelnemer te bepalen.

 

De afdeling kan een lid aanduiden om te zetelen in de commissie jeugdbrandweer van het CTIF. Deze beslissing dient ter goedkeuring worden overgemaakt aan de raad van beheer van de BVV.

 

Art. 11 Richtlijnen, attesten bekwaamheid en oorkonde.

 

De afdeling stelt, onder goedkeuring van de raad van beheer van de BVV, algemene richtlijnen op voor de Vlaamse jeugdbrandweerkorpsen die kunnen gehanteerd worden als reglement voor de plaatselijke korpsen.

 

Bij vertrek van een lid van de jeugdbrandweer kan tevens als herinnering een oorkonde worden uitgereikt ondertekend door de Voorzitter van de afdeling en door de Officier-Dienstchef en de verantwoordelijke jeugdleider van de brandweerdienst waartoe het lid behoort.

 

Vorm, inhoud en model van deze brevetten, getuigschriften en oorkonden worden vastgesteld door de raad van beheer van de BVV, op voorstel van het dagelijks bestuur van de afdeling Jeugd.

 

Art. 12 Vlag.

 

De afdeling is gerechtigd een vlag te voeren, overeenkomstig de algemene regels van de banistiek, die, naar ontwerp en uitvoering, vastgesteld wordt door de raad van beheer van de BVV, op voorstel van het dagelijks bestuur van de afdeling Jeugd.

 

Art. 13 Opheffing.

 

De afdeling kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering, en mits goedkeuring van de raad van beheer van de BVV.

 

Bij opheffing van de afdeling worden de bezittingen en/of lasten overgedragen aan de BVV.

 

Art. 14 Slotbepalingen.

 

In de gevallen waarin de statuten niet voorzien, is het dagelijks bestuur van de afdeling bevoegd een besluit te nemen.

 

Dergelijk besluit geldt als voorlopig en dient zo spoedig mogelijk voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering en aan de raad van beheer van de BVV.

 

Na goedkeuring wordt dit besluit definitief of in negatief geval ongeldig.